PRISM JAM
【Released in 1995】
Akira Wada - guitar
Ken Watanabe - bass
Mansaku Kimura - drums

Katsutoshi Morizono
Masatoshi Sayama
Shuichi"PONTA"Murakami

1.Full Moon (Masahiro Sayama)
2.Sbatotto (Masahiro Sayama)
3.Beneath The Sea (Akira Wada)
4.Karma (Akira Wada)
5.Desperation Part 1 (Ken Watanabe)
6.Open Mind (Akira Wada)
7.Desperation Part 2 (Ken Watanabe)
8.Prism (Akira Wada)